Search form

Lokas 9:22

22Kay hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, an-azi pen hao ka mga mataed nga kalised. Kamhan magasawazen hao na mga malaas daw ya mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Kamhan pamagpatazen hao doro kaniran. Pagdateng ka ikatolong aldaw magabohien hao na Diyos pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index