Search form

Lokas 9:23

23Indogangan pen ni Hisos pagpanaba kanirang tanan nga bisan sin-o ya anpasakop kanao kinahanglan bizaan naiza ya toong kaogaringen nga naazakan aldaw-aldaw daw angeten ya pagkapatay singed kanao. Ka diri madogay dakpen hao na mga tao kamhan ipalansang ka kros keteb ka mapatay hao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index