Search form

Lokas 9:26

26Mindogang pen si Hisos paglaong nga hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Kamhan may tirmino nao ka pagbalik ka kalibotan. Iba sab kanao ya mga sogoonon nga taga langit. Magabado sab hao ka kalatì na kanaong Ama nga Diyos. Na, koman nga panahona ka wara pen hao magbalik ka kalibotan bisan sin-o ya anlimed kanao daw ya kanaong mga panaba anlimed isab hao kanangiza kay-an ka pagdateng nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index