Search form

Lokas 9:27

27Timan-an mazo gazed ini nga dini kamazo may mga diri mapatay nga tao hangtod ka pagpakakita niran kanao pagbalik nao dini ka kalibotan kay hao gazed ya hari nga pinili na Diyos. Ani ini ya sindo ni Hisos ka toong mga sinarigan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index