Search form

Lokas 9:29

29Ka nagapangamozo pen iza nabag-o di ya toong lawas piro si Hisos gazed iton. Masarang kapoti ya toong bado singed ka kalatì na sega.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index