Search form

Lokas 9:30

30Kamhan waton disab ya dowang ka tao nga si Moysis daw si Iliyas nga mga karaang tao na mga Yodayo. Namaglaonglaong sirang dowa daw si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index