Search form

Lokas 9:31

31Madazaw gazed siran selengan kay nabag-o disab ya kanirang mga lawas. Nagalaonglaong siran mahitenged ka pagkapatay ni Hisos doro ka Hirosalem ka pagtoman naiza ka kabebet-en na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index