Search form

Lokas 9:33

33Na, pagpakabelag ka ni Moysis daw si Iliyas kan Hisos minlaong si Pidro nga Ginoo, madazaw ya kantang pagtipon dini. Kon somogot ko hinangen nami ya mga tolong bolos nga tal-ob. Kanmo ya isa. Kan Moysis ya isa. Kan Iliyas ya isa. Ani ini ya inlaong ni Pidro kay diri iza mahagdam kon ono kontana ya toong ilaong kay mahaldek gazed siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index