Search form

Lokas 9:35

35Kamhan nabatian niran ya saba dizan ka inarak nga nagalaong nga wani ya kanaong Maanak nga kanaong impili. Magtoo gazed kamo ka toong mga panaba kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index