Search form

Lokas 9:38

38Kamhan dizan kaniran may isang tao nga minhawag kan Hisos nga nagalaong nga Maistro, indara nao ngarini kanmo ya kanaong bogtong maanak nga amaama. Kaloy-i intawon iza

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index