Search form

Lokas 9:41

41Minsambag si Hisos nga waray pagtoo mazo ka Diyos. Mga salaan sab kamo. Daw dogay pen hao magaanget ka kamazong batasan nga waray pagtoo kanao? Daw dogay pen hao magahela dini kamazo anipen makasabot kamo ka gahem na Diyos? Dadha ngarini ya maanak mo!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index