Search form

Lokas 9:45

45Na, pagpakabati ka na toong mga sakop wara siran makasabot kay wara naiza siran pasabota. Kamhan wara siran mangotana kon ono ya kahologan naititonay nawied gazed siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index