Search form

Lokas 9:48

48Kamhan minlaong iza kaniran nga garing ka pagtoo na tao kanao kon andawat iza ka bata andawat gihapon iza kanao. Kon andawat iza kanao andawat isab iza ka Diyos nga minpakarimbaba kanao. Dini kamazong tanan ya tao nga labing obos iza gazed ya labaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index