Search form

Lokas 9:5

5Dizan ka bariyo nga diri an-abiabi kamazo izabzab mazo ya abog dizan ka paa mazo dazaw mahagdam siran nga silotan siran kay-an kay diri siran an-angay ka sindo na Diyos ka pagpanalinga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index