Search form

Lokas 9:51

51Na, pagkaarani ka na tirmino ni Hisos ka pagkandaked ka langit in-isa disab naiza ya toong hena-hena ka pagkaro ka siyodad nga Hirosalem. Agon impahon-a naiza ya toong mga sinogo

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index