Search form

Lokas 9:59

59Kamhan dizan ka iba nga tao minlaong si Hisos nga somakop ko kanao. Minsambag ya tao nga Ginoo, tagadan mo hao naa kay ankaro pen hao ka kanaong ama nga mapatazay di iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index