Search form

Lokas 9:6

6Pagkakamhan ni Hisos pagtogon kaniran minpanaw siran kay an-azi siran ka mga mataed nga bariyo. Nagawali siran ka sindo mahitenged kan Kristo. Inpanbahawan sab niran ya mga nabedlay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index