Search form

Lokas 9:60

60Minsambag si Hisos nga ya mga lomon mo nga diri ansakop kanao ani komay magkaro ka kanmong ama kay singed siran ka mga napatay nga tao kay waray hena-hena niran mahitenged ka Diyos. Kamhan iko pomanaw ko naa. Magtoldo ko ka mga tao ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index