Search form

Lokas 9:62

62Minsambag si Hisos nga ya tao nga ansakop kanao kinahanglan isahen naiza ya toong hena-hena ka pagtarabaho ka Diyos singed ka tao nga nagadaro ka oma. Kamhan diri madazaw ya toong pagdaro kon anlingi-lingi iza ka toong azi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index