Search form

Lokas 9:9

9Kamhan minlaong si Hirodis nga izang dini kaini inpaotdan nao ya lieg ni Howan agon sin-o kombeet iton nga taohana nga impanan-og kanao na mga tao. Kamhan gosto gazed iza anseleng kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index