Search form

Markos 1

1Wani ya pagkasogod na madazaw nga balita mahitenged kan Hiso Kristo nga Maanak na Diyos. 2Na, kawandini pen mintandeg ya Diyos ka hinawa ni Isayas nga karaang propita. Kamhan minsoyat si Isayas nga nagalaong nga kawandini pen minlaong ya Diyos nga may sinogo nao nga ipahon-a nao dazaw an-andam iza ka pagdateng na kanaong Maanak. 3Kamhan ya batasan na nasogo nao anhela iza doro ka kamingawan. Anhawag sab iza ka mga tao nga magalaong nga dazawen mazo ya kamazong batasan singed ka tao nga minhinglo ka dalan kay domatengay di ya Maanak na Diyos. Ani ini ya daan insoyat ni Isayas nga karaang propita.

4Na, si Howan nga Magbenzagay ani ya ngaran na tao nga minhon-a kan Hiso Kristo. Doro ka kamingawan minwali iza nga nagalaong nga bizaan di mazo ya maongang batasan mazo. Kamhan benzagan ta kamo kay timaan iton nga impasaylo di na Diyos ya kamazong mga sala. Ani ini ya inwali ni Howan.

5Kamhan mataed gazed ya mga tao nga minkaro kan Howan. Garing siran ka bisan hain nga lopa doro ka Yoda daw ya siyodad nga Hirosalem. Pagpanalinga niran ka inwali ni Howan nagalaong siran nga matood gazed mga salaan kami nga tao. Kamhan dizan ka sapa nga Hordan inpanbenzagan siran ni Howan.

6Na, ya bado ni Howan nahinang nga bohok na kamiliyo nga bohi na tao. Ya toong bakes anit. Ya toong magakanen mga doron daw seg-ed. 7Pagwali naiza ka mga tao minlaong iza nga may ansonod pen kanao nga labaw pen kanao. Dizan kanangiza hao ya labing obos kay iza gazed ya labaw ka gahem. 8Nagabenzag hao kamazo ka sapa piro magbenzag iza kamazo ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos dazaw paharian kamo naiza nga Ispirito.

9Na, ka nagapamenzag pen si Howan ka mga tao si Hisos minpanaw iza ka Nazarit nga toong insoligan doro ka lopa nga Galiliya. Kamhan mindateng di iza ka sapa nga Hordan kay ampabenzag iza kan Howan. 10Pagkakamhan ni Howan pagbenzag kan Hisos nakitan dazon ni Hisos nga singed ka naabri di ya langit. Waza sab baza ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos minkarimbaba kan Hisos. Minpasingedsinged iton ka salapati. 11Kamhan nabatian ni Hisos ya saba na Diyos nagalaong nga iko ya kanaong Maanak nga kanaong naazakan. Nakasaza gazed iko kanao. Ani ini ya inlaong na Diyos.

12Pagkakamhan kaiza ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya minpakaro kan Hisos ngaro ka kamingawan. 13Kamhan nagahela si Hisos doro keteb ka kap-atan nga ka aldaw. Intintal gazed iza ni Satanas dazaw an-ato ka Diyos piro wara gazed si Hisos madaeg. Kamhan magatabangan iza na mga taga langit nga sogoonon na Diyos ka dizan pen iza ka kamingawan.

14Na, inpapiriso si Howan ni Hirodis nga hari. Kamhan min-oli si Hisos ka lopa nga Galiliya kay minwali iza ka sindo garing ka Diyos 15nga nagalaong nga mindateng di ya tirmino ka pagdateng na hari nga pinili na Diyos. Agon bizaan di mazo ya maongang batasan. Magtoo gazed kamo ka sindo nga garing ka Diyos. Ani ini ya inwali ni Hiso Kristo.

16May isang aldaw nga nagapasinged si Hisos ka baybazen na danaw nga Galiliya. Kamhan si Simon daw ya toong lomon nga si Andris nga mangisdaay ani ya nakitan naiza. Nanimbag siran ka kanirang mga lazà pagpangisda. 17Minlaong si Hisos kaniran nga somakop kamo kanao kay antoldo hao kamazo dazaw mahagdam kamo ka pagpasakop ka mga tao kanao singed ka pagpanlazà mazo ka mga isda. 18Pagpakabati nin Simon ka sogo ni Hisos kaniran imbizaan dazon niran ya kanirang mga lazà kay an-iba gazed siran kan Hisos.

19Pagkakamhan kaiza minlargo si Hisos pagpanaw ngaro ka isang baloto. Kamhan si Santiago daw si Howan nga maglomon nga mga maanak ni Sibidiyo ani ya nakitan naiza. Dizan ka baloto nagatahi siran ka kanirang mga lazà. 20Kamhan pagpasakop ni Hisos kanirang dowa imbilin niran ya kanirang ama dizan ka baloto iba ya mga sinoholan. Kamhan min-iba sirang dowa kan Hisos.

21Pagkakay-an kaiza mindateng sin Hisos ka longsod nga Kapirnaom. PagkaSabado nga tigpahimlay na mga Yodayo minseled si Hisos ka singbahan na mga Yodayo kay ansindo iza kaniran. 22Kamhan nabereng gazed siran kay ya toong mga panaba labaw gazed ka gahem na mga panaba na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo.

23Na, ka dizan pen si Hisos ka singbahan may tao nga inboang na maonga 24nga minsinggit kanangiza nga nagalaong nga Hisos nga taga Nazarit, kay ono sa nga hilabtan sa mo kami? Daw ani ya inkarini mo ya pagpatay mo kanami? Mahagdam gazed hao nga iko gazed ya Maanak na Diyos nga waray maonga. 25Minsambag si Hisos pagbaheg nga magpahenek ko. Domalagan di ko ka tao. 26Na, pagsinggit ka na maonga daw pagkabiribid ka lawas na tao mindalagan dazon. 27Kamhan nabereng gazed ya mga naneleng. Namaglaong siran nga ono sa ini nga bag-ong sindo? Labaw gazed ka gahem ya pagpanaba ni Hisos kay bisan ya mga maonga antoo baza siran ka toong sogo. 28Kamhan minlekep di gazed ya ngaran ni Hisos doro ka lopa nga Galiliya.

29Na, kamhan di ya pagsingba nin Hisos agon minkaro siran ka lagkaw ni Simon daw si Andris. Iba gihapon si Santiago daw si Howan. 30Pagdateng niran ka lagkaw may bozag nga ogangan ni Simon nga nagabentag kay imbangkag gazed iza. Pagpakahagdam niran kan Hisos 31minbisita iza kaiton nga nabedlay. Kamhan intagenan naiza ya alima na nabedlay dazaw patindegen. Inhowasan dazon iza ka toong hilanat. Kamhan minpakaen iza kaniran.

32Pagkadelem kaiza impaarani kan Hisos ya bisan sin-o nga may mga masakit ka lawas daw ya mga tao nga inboang na mga maonga. 33Dizan ka pirtahan na lagkaw ni Simon mintipon ya tanan mga taga Kapirnaom. 34Kamhan inbahaw ni Hisos ya mga mataed nga tao nga nagaaanget ka mga klasi nga mga masakit. Inpalogwa sab naiza ya mga maonga. Diri togotan ni Hisos ka pagpapanaba ya mga maonga kay mahagdam siran nga iza ya Maanak na Diyos. Ani ini ya pagtabang ni Hisos ka mga tao ka dizan pen iza ka lagkaw ni Simon.

35Na, pagkakamaaldawen ka minbangon si Hisos kay ampanaw iza ngaro ka waray tao kay ampangamozo iza ka Diyos. 36Kamhan impangitan gazed iza nin Pidro. 37Pag-apas niran nagalaong siran nga Hisos, mataed gazed ya mga ampangita kanmo. 38Minsambag si Hisos nga ampanaw di kita mazo ngaro ka mga laing dapit kay anwali pen hao doro kay ani ya tood nao dini ka kalibotan. 39Kamhan minsoroy si Hisos ka tibolos lopa nga Galiliya. Kay dalem ka kanirang mga singbahan nagawali iza. Indazaw sab naiza ya mga tao nga inharian na mga maonga.

40Lomaza pomanaw siran insogat ni Hisos ya tao nga kagiden. Paglohod naiza ka paahan ni Hisos minhangzo iza nga nagalaong nga Sinyor, kon somogot ko ka pagpangamozo nao kanmo dazawen mo ya kanaong masakit. 41Nalooy si Hisos kaiton nga tao. Kamhan inhogam iza ni Hisos daw nagalaong nga Loy, ansogot hao. Nawara di ya masakit ka kanmong lawas. 42Kamhan nadazaw matood ya toong lawas. 43-44Kamhan minsogo si Hisos nga nagalaong nga diri ko magpanan-og ka mga tao ka inhinang o kanmo. Pomanaw ko naa ngaro ka pari. Magpakita ko ka kanmong lawas diton. Kamhan magtoman ko ka balaed ni Moysis ka paghalad kay dazaw magmatood ya mga kataohan nga nawaraan ko ka kanmong kagid. 45Ambaza kay pagpanaw na tao minpanan-og iza hinoa ka tanan mga tao nga indazaw iza ni Hisos. Agon diri di si Hisos makaazi ka mga longsod kay mataed ya an-apas kanangiza. Bisan minkaro iza ka kamingawan in-apas gihapon iza na mga tao garing ka bisan hain nga longsod.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index