Search form

Markos 1:12

12Pagkakamhan kaiza ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya minpakaro kan Hisos ngaro ka kamingawan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index