Search form

Markos 1:13

13Kamhan nagahela si Hisos doro keteb ka kap-atan nga ka aldaw. Intintal gazed iza ni Satanas dazaw an-ato ka Diyos piro wara gazed si Hisos madaeg. Kamhan magatabangan iza na mga taga langit nga sogoonon na Diyos ka dizan pen iza ka kamingawan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index