Search form

Markos 1:14

14Na, inpapiriso si Howan ni Hirodis nga hari. Kamhan min-oli si Hisos ka lopa nga Galiliya kay minwali iza ka sindo garing ka Diyos

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index