Search form

Markos 1:15

15nga nagalaong nga mindateng di ya tirmino ka pagdateng na hari nga pinili na Diyos. Agon bizaan di mazo ya maongang batasan. Magtoo gazed kamo ka sindo nga garing ka Diyos. Ani ini ya inwali ni Hiso Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index