Search form

Markos 1:16

16May isang aldaw nga nagapasinged si Hisos ka baybazen na danaw nga Galiliya. Kamhan si Simon daw ya toong lomon nga si Andris nga mangisdaay ani ya nakitan naiza. Nanimbag siran ka kanirang mga lazà pagpangisda.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index