Search form

Markos 1:17

17Minlaong si Hisos kaniran nga somakop kamo kanao kay antoldo hao kamazo dazaw mahagdam kamo ka pagpasakop ka mga tao kanao singed ka pagpanlazà mazo ka mga isda.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index