Search form

Markos 1:18

18Pagpakabati nin Simon ka sogo ni Hisos kaniran imbizaan dazon niran ya kanirang mga lazà kay an-iba gazed siran kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index