Search form

Markos 1:19

19Pagkakamhan kaiza minlargo si Hisos pagpanaw ngaro ka isang baloto. Kamhan si Santiago daw si Howan nga maglomon nga mga maanak ni Sibidiyo ani ya nakitan naiza. Dizan ka baloto nagatahi siran ka kanirang mga lazà.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index