Search form

Markos 1:20

20Kamhan pagpasakop ni Hisos kanirang dowa imbilin niran ya kanirang ama dizan ka baloto iba ya mga sinoholan. Kamhan min-iba sirang dowa kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index