Search form

Markos 1:24

24nga minsinggit kanangiza nga nagalaong nga Hisos nga taga Nazarit, kay ono sa nga hilabtan sa mo kami? Daw ani ya inkarini mo ya pagpatay mo kanami? Mahagdam gazed hao nga iko gazed ya Maanak na Diyos nga waray maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index