Search form

Markos 1:27

27Kamhan nabereng gazed ya mga naneleng. Namaglaong siran nga ono sa ini nga bag-ong sindo? Labaw gazed ka gahem ya pagpanaba ni Hisos kay bisan ya mga maonga antoo baza siran ka toong sogo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index