Search form

Markos 1:34

34Kamhan inbahaw ni Hisos ya mga mataed nga tao nga nagaaanget ka mga klasi nga mga masakit. Inpalogwa sab naiza ya mga maonga. Diri togotan ni Hisos ka pagpapanaba ya mga maonga kay mahagdam siran nga iza ya Maanak na Diyos. Ani ini ya pagtabang ni Hisos ka mga tao ka dizan pen iza ka lagkaw ni Simon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index