Search form

Markos 1:39

39Kamhan minsoroy si Hisos ka tibolos lopa nga Galiliya. Kay dalem ka kanirang mga singbahan nagawali iza. Indazaw sab naiza ya mga tao nga inharian na mga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index