Search form

Markos 1:4

4Na, si Howan nga Magbenzagay ani ya ngaran na tao nga minhon-a kan Hiso Kristo. Doro ka kamingawan minwali iza nga nagalaong nga bizaan di mazo ya maongang batasan mazo. Kamhan benzagan ta kamo kay timaan iton nga impasaylo di na Diyos ya kamazong mga sala. Ani ini ya inwali ni Howan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index