Search form

Markos 1:43-44

43-44Kamhan minsogo si Hisos nga nagalaong nga diri ko magpanan-og ka mga tao ka inhinang o kanmo. Pomanaw ko naa ngaro ka pari. Magpakita ko ka kanmong lawas diton. Kamhan magtoman ko ka balaed ni Moysis ka paghalad kay dazaw magmatood ya mga kataohan nga nawaraan ko ka kanmong kagid. 45Ambaza kay pagpanaw na tao minpanan-og iza hinoa ka tanan mga tao nga indazaw iza ni Hisos. Agon diri di si Hisos makaazi ka mga longsod kay mataed ya an-apas kanangiza. Bisan minkaro iza ka kamingawan in-apas gihapon iza na mga tao garing ka bisan hain nga longsod.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index