Search form

Markos 1:5

5Kamhan mataed gazed ya mga tao nga minkaro kan Howan. Garing siran ka bisan hain nga lopa doro ka Yoda daw ya siyodad nga Hirosalem. Pagpanalinga niran ka inwali ni Howan nagalaong siran nga matood gazed mga salaan kami nga tao. Kamhan dizan ka sapa nga Hordan inpanbenzagan siran ni Howan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index