Search form

Markos 1:8

8Nagabenzag hao kamazo ka sapa piro magbenzag iza kamazo ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos dazaw paharian kamo naiza nga Ispirito.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index