Search form

Markos 10

1Pagkakamhan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop minpanaw iza garing ka longsod nga Kapirnaom dizan ka lopa nga Galiliya kay ankaro iza ka lopa nga Yoda dipi ka sapa nga Hordan. Na, pagdateng naiza doro nagatipon disab ya mga mataed nga tao dizan kanangiza. Kamhan minsindo iza kaniran kay ani ya toong batasan.

2Na, minkarini disab kan Hisos ya mga Parasiyo kay amporba siran pagpangotana nga ya tao nga ampakigbelag ka toong asawa daw anlapas iza ka balaed na Diyos kon diri? 3Minsambag si Hisos nga daw ono sa ya sogo ni Moysis nga kamazong karaan? 4Minsambag siran nga dizan ka soyat ni Moysis nga inbilin kanami intogotan ya tao ni Moysis nga ihatag ka toong asawa ya soyat para ka pagpamatood nga minpakigbelag di iza ka toong asawa. 5Minsambag si Hisos nga intogotan kamo ni Moysis ka pagpakigbelag ka kamazong asawa kay mahagdam iza nga diri kamo gazed ampatoo ka sindo na Diyos. 6Kay kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan ya Diyos ani ya minhinang ka amaama daw ya babazi. 7Sokad kaiton kon anminze ya amaama anbelag iza ka toong ginikanan dazaw antipon iza ka toong asawa. 8Kamhan sirang dowa nahinang nga isang bolos nga tao kay namag-isa di ya kanirang hinawa. 9Kamhan ya mag-asawa in-isa di siran na Diyos. Kamhan diri di gazed pabelagen siran na bisan sin-o nga tao. Ani ini ya sambag ni Hisos ka mga Parasiyo.

10Pagkakamhan kaiza nangoli sin Hisos. Kamhan nangotana ya toong mga sinarigan pag-isab mahitenged ka pagpakigbelag na bana ka toong asawa. 11Minsambag si Hisos nga bisan sin-o ya tao nga anpakigbelag ka toong asawa dazaw anminze ka laing babazi minhenay iza ka toong primirong asawa. 12Bisan sin-o ya babazi nga ambelag ka toong bana dazaw anminze iza ka laing amaama minhenay itong babazi ka toong primirong bana. Ani ini ya sambag ni Hisos ka toong mga sinarigan.

13Pagkakamhan kaiza may mga mindara ka mga bata dizan kan Hisos kay ipadampa siran kanangiza dazaw panaranginan. Piro inkasab-an siran na mga sakop ni Hisos. 14Pagkahagdam ni Hisos ka inhinang na toong mga sakop nagalised ya toong hinawa ka pagkazehet. Nagalaong iza nga diri kamo magbaheg kaniran. Pakarinihen lamang siran kanao kay ya singed kaniran ani ya in-angay na Diyos. 15Timan-an mazo gazed ini nga bisan sin-o ya diri ansarig kanao singed ka pagsarig na bata ka toong ama diri iza iangay na Diyos. 16Kamhan inpanhakep ni Hisos ya mga maimpis. Inpandampa ya kanirang olo kay dazaw panaranginan ka madazaw.

17Na, pagkakamhan kaiza si Hisos minpanaw iza pag-isab. Kamhan may isang amaama nga mindalagan ka pagsogat kan Hisos daw minlohod dizan ka paahan ni Hisos. Kamhan nangotana iza nga Madazaw nga Maistro, daw ono ya hinangen o nga madazaw dazaw tagan hao ka kinabohi nga diri mawara? 18Kamhan minsambag si Hisos nga kay ono sang anngaran sa ko kanao nga madazaw? Ya Diyos kay madazaw. 19Mahagdam ko daan ka mga kasogoan na Diyos nga azaw magpatay ka tao, azaw maghenay, azaw pangawat, azaw pamakak, azaw maglimbong ka tao, magtahod ko ka kanmong ama daw ina. 20Minsambag ya tao nga Maistro, sokad ka batan-en pen hao nagatoman hao kaiton nga tanan mga sogo. 21Pagseleng pen ni Hisos kaiton nga tao nalooy iza daw nagalaong nga isa koman ya kolang mo. Omoli ko naa ngaro ka lagkaw mo. Kamhan ipamaligza ya mga betang mo. Kamhan ya bazad ipanhatag ka mga pobri. Anipen ko kon somakop kanao dazaw sobra pen ya mga mahalen mo daked ka hel-anan na Diyos. 22Pagpakabati ka na tao ka laong ni Hisos minpanaw iza. Nagalised ya toong hinawa kay diri kontana naiza ibaligza ya toong mga betang.

23Pagseleng ni Hisos ka mga tao minlaong iza ka toong mga sinarigan nga ya mga tao nga kowartahan malised gazed ya pagsakop niran ka Diyos. 24Nabereng gazed ya mga sinarigan ka inlaong ni Hisos piro indogangan ni Hisos paglaong nga diri kon masazon ya pagsakop na tao ka Diyos. 25Pamolinged ini nga ya karabaw kon an-azi ka teheb na dagem masazon iton ka pagsakop na kowartahan ka Diyos kay wili ya toong hena-hena ka toong kowarta. 26Kamhan nabereng gazed ya mga sakop ni Hisos daw minsambag nga kon malised ya pagsakop na kowartahan ka Diyos diri baza makalangit ya bisan sin-o nga tao. 27Kamhan minseleng si Hisos kaniran daw minsambag nga kon ya tao ka lamang diri makahimo piro ya Ginoo makahimo iza ka tanan.

28Kamhan minsambag si Pidro kan Hisos nga kami nga kanmong mga sinarigan izang dini kaini minbiza kami ka tanan dazaw makasakop kami kanmo. 29Minsambag si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga ya tao nga minsakop kanao pasobrahan na Diyos ka pagbales ka madazaw. Kay minbiza iza ka toong hel-anan daw ya mga lomon daw ginikanan daw mga bata daw oma kay dazaw ansakop iza kanao daw anwali sab iza ka sindo mahitenged kanao. 30Kamhan bisan hain iza magsinged may toong datnganan. Kamhan ya mga antoo kanao garing ka pagwali naiza singed siran ka matood nga lomon daw ginikanan daw mga bata. May toong oma isab. Tagan sab iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan ka dini pen iza ka kalibotan magaawazen gihapon iza kay kanao iza nga sakop. 31Na, koman nga panahona ya mga mataed nga dato mga pobri siran kay-an. Kamhan ya mga pobri mga dato siran kay-an. Ani ini ya inlaong ni Hisos ka toong mga sinarigan.

32Na, pagkakamhan kaiza minpasinged di sin Hisos doro ka siyodad nga Hirosalem. Si Hisos minhon-a kaniran pagpanaw. Siran nga mga sinarigan nangabereng gazed siran kay Hirosalem hel-anan iton na mga kaaway ni Hisos. Kamhan nahaldek sab ya mga tao nga min-iba kaniran kay basi madatngan siran na maonga. Na, ka wara pen siran dateng ka Hirosalem inpalain pagpatindeg ni Hisos ya toong mga sinarigan. Kamhan minsogod iza pagpakahagdam kaniran pag-otro kon onhon sa iza kay-an na mga tao 33nga nagalaong nga mamanaw di kita ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan doro kaiton nga dapit hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, iated hao doro ka mga oloolo na mga pari na mga Yodayo daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo kay hokman hao niran ka kamatazen. Kamhan iated sab hao niran dizan ka mga diri kon Yodayo nga nagahari dini ka kantang lopa. 34Kamhan pagasorasorahen hao niran daw magapanelban. Pagkakamhan niran paglatos kanao patazen hao niran. Pagdateng ka ikatolong aldaw sokad ka kanaong pagkapatay mabohi hao pagbalik garing ka lebeng. Ani ini ya pakahagdam ni Hisos ka toong mga sinarigan.

35Kamhan si Santiago daw si Howan nga dowang ka maanak ni Sibidiyo min-arani siran kan Hisos kay anlaong nga Maistro, kon mahimo ya hinawa mo anhangzo kami kontana kanmo. 36Minsambag iza kaniran nga daw ono sa ya maazakan mazo? 37Minsambag siran nga kon somogot ko kay-an ka pagdateng na kanmong pagkahari palo-toon mo kami dizan ka kanmong sain. Ya isa kontana palo-toon dizan ka too mo. Ya isa dimbali ka wala mo. 38Kamhan minsambag si Hisos nga wara kamo makasabot kon ono ya inhangzo mazo kanao. Daw makaanget kamo ka mga kalised nga singed ka maazihan nao kay-an daw kanaong pagkapatay? 39Minsambag sirang dowa nga Hisos, makahimo kami kaiton. Kamhan minlaong iza kaniran nga ya mga kalised nga andateng kanao andateng sab matood kamazo. Ya kanaong pagkapatay ani gihapon ya kamazong pagkapatay. 40Piro ya inhangzo mazo kanao ka paglo-to dizan ka too nao daw dimbali ka wala nao diri kon hao ya ampili ka tao kay impili daan na Diyos kon sin-o ya makalo-to dizan ka kanaong sain.

41Na, pagpakabati na mga napolo nga sinarigan nazehet siran kan Santiago daw si Howan. 42Kamhan impatipon siran ni Hisos kay anlaong iza nga mahagdam kamo ka batasan na mga diri kon Yodayo nga nagahari dini ka kantang lopa. Magmandaray gazed siran ka mga tao. 43Piro kamo nga kanaong mga sakop, diri kamo maghaod ka kanirang batasan kay dizan kamazo kon naazak ya isa nga iza ya labaw kinahanglan ampangalagad iza kamazo. 44Kon naazak ya isa nga iza ya may katenged nga ataas kinahanglan anpangalagad iza kamazong tanan singed ka pagpangalagad na oripen. 45Kay hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, minkarimbaba hao dini kamazo dazaw ampangalagad hao kamazo. Wara hao magpaalagad kamazo. Ampahalad sab hao ka kanaong kinabohi doro ka kros kay hao ya ambazad ka mga sala na mga mataed nga tao. Ani ini ya sindo ni Hisos ka toong mga sinarigan.

46Na, pagkakamhan kaiza minpasinged si Hisos ngaro ka longsod nga Hiriko. Masarang kataed ya tao nga minsonod kanangiza. Na, paggaring niran ka longsod nga Hiriko dizan ka kilid na karsada may nagalo-to nga isang nabota nga mang-azoay. Si Bartimayas ya ngaran nga maanak ni Timayas. 47Pagpakabati ka na nabota nga si Hisos nga taga Nazarit ani ya minlabay dizan kanangiza minsogod iza paghawag nagalaong nga Ginoo nga kaliwat ni Dabid, kaloy-an mo hao! 48Kamhan inbaheg iza na mga tao nagalaong nga magpahenek di ko dizan. Kamhan mintoda hinoa iza pagsinggit nga Ginoo nga kaliwat ni Dabid, kaloy-i intawon hao!

49Pagpakabati ni Hisos minheneng iza dizan daw minsogo ka mga tao nga pakarinihen mazo iza. Kamhan minhawag siran ka nabota nga magsaza ko kay pakadizanen ko ni Hisos. Tindeg naa. 50Mintindeg dazon si Bartimayas daw minpowas ka toong tameng. Kamhan minkandizan iza kan Hisos. 51Kamhan nangotana si Hisos nga daw ono ya gosto mo kanao? Minsambag ya nabota nga Ginoo, ya gosto nao nga makakita ya kanaong mata. 52Minsambag si Hisos nga omoli ko naa kay madazaw di ya mata mo kay hao ya insarigan mo. Kamhan madazaw matood ya toong mata. Min-iba iza kan Hisos paglargo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index