Search form

Markos 10:1

1Pagkakamhan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop minpanaw iza garing ka longsod nga Kapirnaom dizan ka lopa nga Galiliya kay ankaro iza ka lopa nga Yoda dipi ka sapa nga Hordan. Na, pagdateng naiza doro nagatipon disab ya mga mataed nga tao dizan kanangiza. Kamhan minsindo iza kaniran kay ani ya toong batasan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index