Search form

Markos 10:11

11Minsambag si Hisos nga bisan sin-o ya tao nga anpakigbelag ka toong asawa dazaw anminze ka laing babazi minhenay iza ka toong primirong asawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index