Search form

Markos 10:13

13Pagkakamhan kaiza may mga mindara ka mga bata dizan kan Hisos kay ipadampa siran kanangiza dazaw panaranginan. Piro inkasab-an siran na mga sakop ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index