Search form

Markos 10:14

14Pagkahagdam ni Hisos ka inhinang na toong mga sakop nagalised ya toong hinawa ka pagkazehet. Nagalaong iza nga diri kamo magbaheg kaniran. Pakarinihen lamang siran kanao kay ya singed kaniran ani ya in-angay na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index