Search form

Markos 10:17

17Na, pagkakamhan kaiza si Hisos minpanaw iza pag-isab. Kamhan may isang amaama nga mindalagan ka pagsogat kan Hisos daw minlohod dizan ka paahan ni Hisos. Kamhan nangotana iza nga Madazaw nga Maistro, daw ono ya hinangen o nga madazaw dazaw tagan hao ka kinabohi nga diri mawara?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index