Search form

Markos 10:21

21Pagseleng pen ni Hisos kaiton nga tao nalooy iza daw nagalaong nga isa koman ya kolang mo. Omoli ko naa ngaro ka lagkaw mo. Kamhan ipamaligza ya mga betang mo. Kamhan ya bazad ipanhatag ka mga pobri. Anipen ko kon somakop kanao dazaw sobra pen ya mga mahalen mo daked ka hel-anan na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index