Search form

Markos 10:23

23Pagseleng ni Hisos ka mga tao minlaong iza ka toong mga sinarigan nga ya mga tao nga kowartahan malised gazed ya pagsakop niran ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index