Search form

Markos 10:28

28Kamhan minsambag si Pidro kan Hisos nga kami nga kanmong mga sinarigan izang dini kaini minbiza kami ka tanan dazaw makasakop kami kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index