Search form

Markos 10:29

29Minsambag si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga ya tao nga minsakop kanao pasobrahan na Diyos ka pagbales ka madazaw. Kay minbiza iza ka toong hel-anan daw ya mga lomon daw ginikanan daw mga bata daw oma kay dazaw ansakop iza kanao daw anwali sab iza ka sindo mahitenged kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index