Search form

Markos 10:30

30Kamhan bisan hain iza magsinged may toong datnganan. Kamhan ya mga antoo kanao garing ka pagwali naiza singed siran ka matood nga lomon daw ginikanan daw mga bata. May toong oma isab. Tagan sab iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan ka dini pen iza ka kalibotan magaawazen gihapon iza kay kanao iza nga sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index