Search form

Markos 10:31

31Na, koman nga panahona ya mga mataed nga dato mga pobri siran kay-an. Kamhan ya mga pobri mga dato siran kay-an. Ani ini ya inlaong ni Hisos ka toong mga sinarigan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index